Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa (RODO)

Wysokiej jakości Druk UV w niskiej cenie | Drukarnia UV Warszawa >> Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa (RODO)

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5. Pliki „Cookies”
6. Postanowienia końcowe
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://DrukarniaUV.pl oraz http://DrukarniaUV.com.pl jest Małgorzata Kowal wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Carpe Diem s.c. Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski , adres siedziby: Klonowa 12, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, NIP: 9511921326, REGON: 01497683, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krzysztof Moczydłowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Carpe Diem s.c. Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski , adres siedziby: Klonowa 12, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, NIP: 9511921326, REGON: 01497683, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Carpe Diem s.c. Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski , adres siedziby: Klonowa 12, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, adres do doręczeń: , NIP: 9511921326, REGON: 01497683, adres poczty elektronicznej: lukasz@carpe-diem.com.pl, moczydlowski@carpe-diem.com.pl
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
Imię i nazwisko,
Adres,
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP,

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:
biuro@carpe-diem.com.pl, lukasz@carpe-diem.com.pl, moczydlowski@carpe-diem.com.pl

PLIKI „COOKIES”
Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: analityczne „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
-----
 
Polityka Bezpieczeństwa (RODO)

Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Informujemy zatem, iż nasza firma Carpe Diem s.c Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski z siedzibą w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy ul. Klonowa 12, przetwarza Państwa dane pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych oraz własnych w zakresie informacji niezbędnych do celów wykonywania umów.

Pragniemy zatem Państwa poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Carpe Diem s.c Małgorzata Kowal Krzysztof Moczydłowski z siedzibą w 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, ul. Klonowa 12, NIP 951 19 21 326, REGON 014976836

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@carpe-diem.com.pl lub na adres siedziby. Państwa dane osobowe są / mogą być/ przetwarzane w następujących celach:

* Podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i wykonania umowy na dostawę / zakup towarów lub świadczenia usług – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

* Zgłaszania / rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

* Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

* Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

* Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora – firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, podmiotom zajmującym się obsługą księgową i prawną Administratora i innym dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, a także bankom i organom państwowym.

* Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.

* Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków.

Państwa dane będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania zawartej umowy / zlecenia świadczenia usług, przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

CARPE DIEM s. c.
Drukarnia UV
Carpe Diem s.c. M. Kowal, K. Moczydłowski
ul Jadowska 42, 05-205 Lipka
http://DrukarniaUV.com.pl
http://POS-Solution.pl
Godziny pracy biura:
Pon-Czw 7:00-15:30
Piątek 7:00-14:00
(22) 774-87-41
(22) 772-46-55
Lukasz@carpe-diem.com.pl
Biuro@carpe-diem.com.pl

Napisz do Nas

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.  Akceptuje  Polityka prywatności